Prodej hadic a produktů
pro zahradu, stavbu a dílnu

 

  +420 733 797 115 
+420 517 370 061
 

 
 

Obchodní podmínky

EICO PLUS s.r.o.,

Královopolské Vážany 157,

683 01 Rousínov

IČ: 28289153 DIČ: CZ28289153

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně.Oddíl C,vložka 58902

 

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

 

OBJEDNÁVKA:

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení elektronické nebo telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení.

 

STORNO OBJEDNÁVKY:

Storno objednávky ze strany kupujícího Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp. Storno objednávky ze strany prodávajícího bez udání důvodu zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY-VRÁCENÍ ZBOŽÍ (zásilkový obchod):

Kupující, který je spotřebitelem a uzavřel s prodávajícím smlouvu prostřednictvím e-shopu www.eicoplus.cz, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu ve 14 denní lhůtě předá nebo zašle buď e-mailem na obchod@eicoplus.cz, nebo poštou na EICO PLUS s.r.o., Královopolské Vážany 157, 683 01 Rousínov. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu nebo číslo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě, tzn. do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží na adresu EICO PLUS s.r.o., Královopolské Vážany 157, 683 01 Rousínov. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození a nesmí být zasláno na dobírku. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Prodávající není povinen vrátit částku kupujícímu dříve, než mu zboží kupující předá, nebo prokáže, že zboží odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

 

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ:

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD:

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.


V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.


Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE:

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.


Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

DODACÍ PODMÍNKY:

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.Zboží s uvedenou dostupností "na skladě"je skladem v hlavním skladu v Rousínově Královopolských Vážanech, přesun na maloobchodní prodejny do 3 pracovních dnů.

Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Upozorňujeme kupující aby při přebírce zboží zkontrolovali zda není poškozen přepravní obal.V případě poškození zboží od přepravní služby nepřebírejte. Za poškození při přepravě odpovídá přepravní splečnost a pokud přeberete zboží v poškozeném obalu nebude možná následující reklamace a výměna. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník.

 

PŘEPRAVNÉ A BALNÉ:

Náklady na dopravu rozlišujeme podle hmotnosti a rozměrů objednaného zboží.

Dopravu realizujeme  společností DPD a Geis.

Základní ceny jsou orientační. Konečná cena dopravy Vám bude oznámená při potvrzení způsobu a termínu dodání objednaného zboží. při objednávce do 6000,- Kč přepravné + balné dle následujícího ceníku

ORIENTAČNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK/bez poplatků za dobírku/:

Hmotnost balíku Cena přepravy Počet balíků
0 až 6 Kg 100,- Kč vč. DPH
1 ks
0 až 6 Kg 145,- Kč vč. DPH
2 ks
6 až 30 kg 115,- Kč vč. DPH
1 ks
6 až 30 kg 170,- Kč vč. DPH
2 ks
30 až 50 kg 199,- Kč vč. DPH
1 ks

/dále individuálně/

nad 6000,- Kč u klasických balíků do hmotnosti objednávky 50 kg je doprava zdarma. Osobní odběr z centrálního skladu Rousínov Královopolské Vážany bez jakýchkoliv poplatků.

Při objednávce zboží neskladného a nadměrných velikostí/stahovací latě nad 1,8m, stavební a zahradní kolečka,sudy a popelnice nad 60 l ..../ orientační ceny přepravného dle následujícího ceníku.

 

ORIENTAČNÍ CENÍK PŘEPRAVY NADMĚRNÝCH ZÁSILEK/bez poplatků za dobírku/:

Hmotnost balíku Cena přepravy Počet balíků
1 sud-popelnice 120 l 130,- Kč vč. DPH
1 ks
5 ks přepravek 150,- Kč vč. DPH
1 ks
Latě nad 1,8m do 10 ks 170,- Kč vč. DPH 1 ks
Sudy 220 l / popelnice 240 l
220,- Kč vč. DPH
1 ks
Hadice průměr 32 mm a více
o návinu do 25 m/1 balení
130,- Kč vč. DPH
1 ks
Hadice průměr vyšší než 32 mm
a návinu 25 m a více/1 balení
160,- Kč vč. DPH
1 ks
     
/individuálně-zboží je zasíláno na paletě/    
Stavební kolečka 267,- Kč bez DPH
1 ks
Stavební kolečka
470,- Kč bez DPH
2 a více ks

• U neskladného zboží a paletové dopravy je přeprava naceňována indivuálně a zasílána k odsouhlasení.

 

ORIENTAČNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA SLOVENSKO/do 20kg/:

Hmotnost balíku Cena přepravy+balné Počet balíků
0 až 5 Kg 200,- Kč bez DPH 1 ks
5 až 10 Kg 260,- Kč bez DPH 1 ks
10 až 15 kg 305,- Kč bez DPH 1 ks
10 až 20 kg 335,- Kč bez DPH 1 ks
25 až 30 kg cca 475,- Kč bez DPH 1 ks

 

Jelikož je náš obchod orientovaný na trh v ČR, zboží na Slovensko zasíláme jen na základě paltby předem převodem na náš účet.

 

Pro stálé zákazníky jsou slevy na přepravě

Objednávka nad 3000,- Kč sleva na přepravě 10 %,

objednávka nad 3900,-Kč sleva na přepravě 15 %,

objednávka nad 4800,-Kč sleva na přepravě 30 %,

objednávka nadrozměrné zboží nákladní přeprava nad 7500,-Kč sleva na přepravě 60 %.

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT:

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, pokud jsou tyto zasílány, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

 

CENY DOPRAVY

MOŽNOSTI PLATBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 

PRODEJNÍ A VÝDEJNÍ MÍSTA

Prodejna Kunovice

Zahradní centrum Hulín

Prodejna Prostějov

Vinotéka Valašské Meziříčí

Prodejna Přerov

 

 

 

 

  O NÁS     AKTUALITY     KONTAKT
     

Kunovice e-shop, příjem objednávek

+420 733 797 115

po-pá 8 -16 hodin

Rousínov - velkoobchodní sklad

+420 777 256 738

otevřeno dle objednávek

 

 
      Napište nám
   
 
EICO PLUS s.r.o. - ekatalog.czProdejci, prodej - ekatalog.cz

.